Vision4D je systém zberu dát letu v reálnom čase a výpočet polohy lietadla v priestore, jeho predikcie v definovanom čase a zobrazenie týchto údajov v grafickej 3D podobe na displeji pilota.
Presnosť výpočtu a zobrazenia sú 3 stopy v horizontálnych smeroch a 1 stopa výškovo.
Systém je založený na syntéze elevačných dát, geografických dát a ortofotomáp v reálnom čase.